Php. Net şifresini çözmek içinde Şifreleme

0 Cevap

Ben php tarafından çözülür bazı C # şifreleniyor yazıyorum. Onlar birlikte çok iyi çalışmıyor. Php müşteri kendi yapılandırması (RSSL_KEYGEN_PKCS5_V20, CBC modunda 256 bit AES, RSSL_PAD_ANSIX923) beni bilgilendirdi. İşte araya budur:

public static byte[] Encrypt(byte[] plainText, string password,
     CipherMode cipherMode, int keySize, PaddingMode paddingMode)
  {
    byte[] salt = new byte[8];
    new RNGCryptoServiceProvider().GetBytes(salt);

    // PKCS#5 V2.0 PBKDF2 keyGenerator (uses default iteration count of 1000) 
    Rfc2898DeriveBytes keyGenerator = new Rfc2898DeriveBytes(password, salt);

    AesCryptoServiceProvider aes = new AesCryptoServiceProvider();
    aes.Mode = cipherMode;
    aes.KeySize = keySize;
    aes.Padding = paddingMode;
    aes.Key = keyGenerator.GetBytes(aes.KeySize / 8);

    // aes.Padding is left default PaddingMode.PKCS7 
    // aes.IV should be automatically set to some random value by .NET 
    // (as described in http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5e9ft273(VS.71).aspx) 

    // Overestimate encrypted size requirements 
    byte[] encryptedDataBuffer = new byte[plainText.Length + 32 + 32 + 8];
    MemoryStream encryptedOutput = new MemoryStream(encryptedDataBuffer, true);
    CryptoStream encStream = new CryptoStream(encryptedOutput, aes.CreateEncryptor(),
                         CryptoStreamMode.Write);

    encryptedOutput.Write(salt, 0, salt.Length);
    encryptedOutput.Write(aes.IV, 0, aes.IV.Length);
    encStream.Write(plainText, 0, plainText.Length);

    encStream.FlushFinalBlock();
    byte[] encryptedData = new byte[encryptedOutput.Position];
    Array.Copy(encryptedDataBuffer, encryptedData, encryptedData.Length);
    encStream.Close();

    return encryptedData;
  }

Ben şifrelemek ve benim tarafımda şifresini, ama onlar bunu şifresini yapamazsınız. Ben burada yanlış yapıyorum bir şey var mı? Ben böyle bir şey geçmek:

Encrypt(mytext, myPassword, CipherMode.CBC, 256, PaddingMode.ANSIX923);

Teşekkürler.

0 Cevap